icons_VERDIA-06De forma crecente, as empresas e outras entidades que operan no mundo económico perseguen simplificar as súas estruturas e externalizar toda ou determinada parte dos servizos inherentes aos seus procesos de xestión administrativa e doutros campos. Xunto á atención a necesidades específicas legais, laborais, fiscais, contables ou financeiras que Verdía Asesores y Consultores presta desde outras áreas, ofréceselles adicionalmente aos clientes a posibilidade de realizar pola súa conta determinadas actividades de administración.

Principais servizos:

  • Recepción e revisión da correspondencia respecto á cal o cliente indique como domicilio para notificacións e envíos de correo e mensaxería o domicilio da arrendadora de servizos e, especialmente, da correspondencia relativa a operacións e posicións con entidades financeiras e organismos públicos.
  • Atención ao trato con entidades financeiras, clientes e provedores do cliente, respecto a aspectos e cuestións de orde administrativa inherentes ou constitutivos da formalización das súas relacións mercantís.
  • Planificación de tarefas administrativas e de oficina, de necesaria ou conveniente execución, e previsión de medios dispoñibles e precisos ao respecto.
  • Confección de informes sobre situación e estado de contas con clientes, provedores, entidades financeiras e organismos públicos.
  • Xestión de tesourería, con confección de previsións financeiras en orde a cobros e pagos previstos. Envío de remesas de recibos e efectos a entidades financeiras para a xestión do seu cobro, e preparación da execución de instrucións de pago de compromisos ou obrigas, segundo o trasladado polo cliente.
  • Arquivo temporal da documentación recibida ou confeccionada por conta do cliente.