icons_VERDIA-01Desde a súa área tributaria, Verdía Asesores y Consultores proporciónalles aos seus clientes un asesoramento fiscal integral e permanente das actividades mercantís. Unha axeitada planificación permitirá optimizar ao máximo as vantaxes fiscais que a lexislación vixente ofrece, coa finalidade de reducir a carga fiscal.

Principais servizos:

Estudo e planificación fiscal do IRPF (Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) de empresarios individuais e particulares. Exame do Imposto sobre o Patrimonio e do Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Reestruturación de grandes patrimonios. Empresa familiar.
Análise e estudo globalizado da empresa. Asesoramento fiscal na declaración do Imposto sobre Sociedades. Optimización de créditos e deducións fiscais. Réximes especiais. Peche fiscal do exercicio.
Asesoramento de entidades sen fins lucrativos e en materia de incentivos fiscais ao mecenado.
IVE (Imposto sobre o Valor Engadido). Alta, liquidación e estudo do imposto nos seus diferentes réximes.
Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
Imposto sobre Sucesións.
Impostos, taxas e recargas locais. IAE (Imposto sobre Actividades Económicas), IBI (Imposto sobre Bens Inmobles) e Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana. Tributación de comunidades autónomas.
Procedementos de xestión tributaria, comprobación e recadación dos distintos tributos. Atención a requirimentos, consultas e reclamacións da Administración tributaria. Solicitude de ingresos indebidos.
Procedementos de inspección e comprobación tributaria dos distintos tributos ante a Administración tributaria.
Interposición de recursos e reclamacións en vía administrativa ante a Administración tributaria, estatal, local ou autonómica.