icons_VERDIA-02Unha correcta contabilización das operacións económicas dunha empresa é imprescindible para poder tomar decisións correctas en materia fiscal, económica ou financeira. E é que a contabilidade, para unha compañía, non é só o rexistro de datos e movementos económicos, senón que supón unha ferramenta fundamental para conformar argumentos, razóns, hipóteses, conclusións e, en definitiva, para posibilitar un goberno racional da organización.
Desde a súa área contable, Verdía Asesores y Consultores ofrece servizos para levar contabilidade axustada aos criterios, normas de valoración e principios legalmente establecidos e tecnicamente adecuados. Todo isto contribúe a unha apropiada visión patrimonial e financeira e permite realizar análises comparativas tanto históricas como sectoriais.

Principais servizos:

  • Asesoramento contable de carácter permanente.
  • Gravación de apuntamentos contables.
  • Confección de conta de perdas e ganancias mensual ou trimestral.
  • Elaboración de balance de situación mensual ou trimestral.
  • Xeración dunha previsión de cobros-pagamentos mensual.
  • Entrega de datos para a confección das declaracións fiscais periódicas.
  • Proceso de regularización e peche contable do exercicio económico.
  • Listaxes de libros oficiais.
  • Execución da confección dos libros e a súa legalización no Rexistro Mercantil.