Finalidade, destinatarios e exercicio de dereitos

Os datos persoais facilitados a través deste sitio web serán recollidos en ficheiros de titularidade da empresa coa finalidade de xestionar, administrar e prestarlle os servizos ou facilitarlle os contidos que nos solicite, así como poder ofrecerlle novos servizos e contidos e enviarlle información comercial relacionada coas novidades e promocións da empresa. Os datos obrigatorios de cada formulario serán identificados como tal, provocando a falta de subministración da devandita información ou a subministración de datos incorrectos, que a empresa poida prestarlle os servizos ou contidos que solicite.

O usuario consinte o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas. Así mesmo, informámolo de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo electrónico ao enderezo correo@verdia.es, identificándose como usuario do sitio web e concretando a súa solicitude, ou ben mediante correo ordinario ao enderezo anteriormente indicado (domicilio social), achegando fotocopia do DNI ou documento equivalente.

Cookies e arquivos de seguimento

Unha cookie é un pequeno arquivo que se descarga no ordenador, tablet ou smartphone do usuario, coa finalidade de descargar datos e información que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación.

Se desexa obter máis información, pode ler a nosa política de cookies facendo clic aquí.

Responsabilidades e compromisos do usuario

O usuario garante que é maior de 14 anos e que a información facilitada é exacta e veraz, comprometéndose a informar a empresa de calquera modificación da información que se lle solicitase mediante correo electrónico ao enderezo [correo@verdia.es], identificándose como usuario do sitio web e concretando os datos que fosen modificados.

O usuario deberá manter en segredo as claves e os códigos de identificación e informar a empresa en caso de perda, subtracción ou acceso non autorizado, coa maior brevidade posible, xa que a empresa non se responsabilizará do uso indebido por terceiros non autorizados.

No suposto de que na execución dos servizos lle sexan facilitados á empresa datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado lexitimamente para facilitar os mencionados datos e que procedeu a informar o interesado da cesión dos seus datos e a solicitar o seu consentimento. Así mesmo, responsabilizarase do incumprimento destas obrigas.